Alikianos Concert 7/2014 Voyiatzis

photo shoot Savas Kouridis